Galleria Grafica Tokio
24 July - 5 Aug. Tadafumi Kobachi Exhibition
7 Aug. - 19 Aug. Summer holiday
28 Aug. - 9 Sep. Kazuaki Takahata Exhibition