Galleria Grafica Tokio
6 Aug. - 18 Aug. Summer Holiday
23 July - 4 Aug. Kazuaki Takahta Exhibition