Simpei Sakakura Exhibition  

Simpei Sakakura Exhibition
19 Jan. - 31 Jan.

Naoko Ushijima Exhibition  

Naoko Ushijima Exhibition
9 Feb. - 21 Feb.

Tadafumi Kobachi Exhibition  

Tadafumi Kobachi Exhibition
13 Apr. - 25 Apr.

Megumi Sato Exhibition  

Megumi Sato Exhibition
22 June - 4 July

Kazuaki Takahata Exhibition  

Kazuaki Takahata Exhibition
13 July - 25 July

 

Small Works 2015
24 Aug. - 5 Sep.

Toshimatsu Kuremoto Exhibition  

Toshimatsu Kuremoto Exhibition
28 Sep. - 10 Oct.

Art Taipei  

Art Taipei 2015
30 Oct. - 2 Nov.

Kaori Watanabe Exhibition  

Kaori Watnabe Exhibition
30 Nov. - 12 Dec.